สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 (สายบ้านยางเทิง-บ้านดอนก่อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13/02/61 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่7(สายบ้านยางสักกระโพหลุ่ม-บ้านดอนกลอย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13/02/61 ]
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 (สายบ้านยางเทิง-บ้านดอนก่อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 08/02/61 ]
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่7(สายบ้านยางสักกระโพหลุ่ม-บ้านดอนกลอย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 08/02/61 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่7(สายบ้านยางสักกระโพหลุ่ม-บ้านดอนกลอย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31/01/61 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 (สายบ้านยางเทิง-บ้านดอนก่อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31/01/61 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 (สายบ้านดอนก่อ-บ้านยางเทิง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26/01/61 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 (ซอยจันทรมาตร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18/01/61 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหมู่ 11 (ซอยโนนฮัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18/01/61 ]
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหมู่ 11 (ซอยโนนฮัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/01/61 ]
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 (ซอยจันทรมาตร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17/01/61 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 11 (ซอยโนนฮัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10/01/61 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 (ซอยจันทรมาตร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10/01/61 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านแคน (แยกวิพลทอง) [ 08/11/60 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านแคน (ซอยชลประธาน) [ 08/11/60 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 (สายดอนก่อ-ยางเทิง) [ 08/11/60 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 (สายบ้านยางสักกระโพหลุ่ม-บ้านดอนกลอย) [ 08/11/60 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2560) [ 07/11/60 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนภายในตำบล ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 [ 30/10/60 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านหนองแฝก [ 11/10/60 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 1 (สายบ้านยางสักกระโพหลุ่ม-บ้านสมบูรณ์) [ 11/10/60 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านนาดี [ 11/10/60 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 6 และ หมู่ 7 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม รวมจำนวน 4 โครงการ [ 27/12/59 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อส้รางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 3 [ 11/05/59 ]
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 01/10/58 ]
ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 [ 23/04/58 ]
ทะเบียนรับซองสอบราคา โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 [ 20/04/58 ]
บันทึกข้อความรายงานการขายรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 [ 17/04/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา องค์การบริการส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม [ 23/03/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,10,7,6และหมู่ที่ 2 [ 03/03/58 ]