สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!

จดหมายข่าว กองคลัง งานจัดเก็บรายได้

Share

      จดหมายข่าวจาก กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตําบลยางสักกระโพหลุ่ม ขอประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลยางสักกระโพหลุ่ม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษี ในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตําบล ยางสักกระโพหลุ่ม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ยื่นแบบเพื่อชำระภาษีท้องถิ่นตามกำหนดเวลาดังกล่าว             >>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<