สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
Share
สำนักงานปลัด
     
 
 
 
นางรัชฎาภรณ์ อ่างแก้ว
 
 
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นายพิชญุตม์ อัมพร
นางสาวสุภาพร แก้วพิลา
ว่าที่ ร.ต.หญิง ปาริชาติ เบื้องบน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     
จ่าเอกปิยะศักดิ์ นามแสน
จ่าเอกปรีชา อุปชัย
นางสุภัทตรา บัวงาม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
     
พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป
     
นางสาวธิดาวรรณ วุฒิพรหม
นางจุฬาลักษณ์ พรมสอน
นางสะอาดศรี ศุภลักษณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นักการภารโรง
     
นายไชยา สายแวว
นายสุเทพ ศุภลักษณ์
นายณรินทร์ บางใบ
พนักงานขับรถยนต์
ยาม
คนงานทั่วไป