สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
Share
กองคลัง
     
 
 
 
นางเพ็ญจันทร์ จันทร์ดี
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
 
นางชนิสรา พานิชกุล
 
นางนิภา รักษาเจ้า
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
     
     
พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป
     
นางสาวสันศนีย์ สุบูรณ์
นางไพรวัลย์ รินริโก
นางสาวศิวาพร บัวชุลี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ