สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
Share
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
     
 
 
 
นางสุพรรษา ทองคุ้ม
 
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นางสาวพรรณนิภา รุ่งเรือง
นางสาวชุณาภรณ์ จอมหงษ์
นางปราณี สูบุญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ครู คศ.1
ครู คศ.1
     
นางละออ ละดาห์
นางเยาวเรศ บุญขจร
นางสาวไพทูลย์ คำภา
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
     
     
พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป
     
นางวิมล บางใบ
นางแสงสุรีย์ ยืนยง
นางนารี ธานี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางจุฑารัตน์ คาศรี
นางวันนา สิงห์แก้ว
นางสาววัชราภรณ์ โต๊ะชาลี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก