สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
Share
กองช่าง
     
 
 
 
นายธรีวัฒน์ บุตรสง่า
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นายวรงค์ บุญหาญ
นายจีระนันท์ กาทอง
นายอมร พรมโสภา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
ลูกจ้างประจำ
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง
     
     
พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป
     
 
 
 
นายธนากร วงศ์บุญ
 
 
ผู้ช่วยช่างโยธา