สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
Share
หัวหน้าส่วนราชการ
     
 
 
 
จ่าสิบตำรวจสงวน วิระศักดิ์
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
 
 
 
นางสาววรรณภา ทองเพชร 
 
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วน
     
 
นางรัชฎาภรณ์ อ่างแก้ว
 
นางเพ็ญจันทร์ จันทร์ดี
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 
นายธรีวัฒน์ บุตรสง่า
 
นางสุพรรษา ทองคุ้ม
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม