สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
Share
คณะผู้บริหาร
     
 
 
 
นายวิชัย ศุภลักษณ์
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
 
ร้อยตรีประดิษฐ์ บุศดี
 
นายศักดา แก่นสาร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
     
 
 
 
นางสุพรรณี สุตัญตั้งใจ
 
 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล