สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
Share
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
นายวิชัย พุฒพงศ์
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
         
 
 
 
  นายเฉลิมศักด์ิ ศุภลักษณ์   นายสมบูรณ์ ไชยกาล  
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  

 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     
นายสมปาง ชาวนา
นายหงัด รุ่งเรือง
นายพรชัย พุดพันธ์
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 2
ส.อบต. ม. 3
     
นายสังข์ทอง แสงผา
นายไสว ผาสุขนิตย์
นายอภิชัย มูลภา
ส.อบต. ม. 3
ส.อบต. ม. 4
ส.อบต. ม. 5
     
นายเศรษฐพิชญ์ จรูญรัตนวิรุฬห์
นายสุดใจ พันธ์วงษ์
นายสนิท บุเงิน
ส.อบต. ม. 5
ส.อบต. ม. 6
ส.อบต. ม. 6
     
นายอมรเทพ พุทธพงศ์
นายสมเด่น สมจันทร์
นายสมบัติ บุเงิน
ส.อบต. ม. 7
ส.อบต. ม. 7
ส.อบต. ม. 8
     
นายกัยสิทธ์ิ ชาวนา
นายพรชัย โมทอง
นางบุญศิริลักษณ์ เคหารมย์
ส.อบต. ม. 8
ส.อบต. ม. 9
ส.อบต. ม. 9
     
นายบุญรอง บัวแดง
นายคำดี แก่นสาร์
นายเสรี ราชภักดี
ส.อบต. ม. 10
ส.อบต. ม. 10
ส.อบต. ม. 11
     
 
 
 
นางเกวลิน สายสุพรรณ์
 
 
ส.อบต. ม. 11