สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6 (สายบ้านดอนก่อหมู่6-บ้านยางเทิงหมู่ 8)ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (2)

Share

    ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มได้ประกาศประกวดราคาผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6 (สายบ้านดอนก่อหมู่6-บ้านยางเทิงหมู่ 8) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จึงขอประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน