สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!

รับสมัครโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล)

Share

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังอุบลราชธานี ได้รับสมัครโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล) เพ่ือสร้างจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน