สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!

ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559

Share

      องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ได้จัดทำว่าด้วยเรื่องการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจสอบเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และให้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 และประกาศให้ประชาชนทราบนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ได้จัดทำเสร็จแล้ว

    จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั้วกัน ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้