สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!

เอกสารประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6 (สายบ้านดอนก่อหมู่6-บ้านยางเทิงหมู่ 8)ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (2) [ 08/02/61 ]
รับสมัครโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล) [ 26/12/60 ]
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 26/12/60 ]
ประกาศแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 30/10/60 ]
ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 03/10/60 ]
ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 03/10/60 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6 (สายบ้านดอนก่อหมู่6-บ้านยางเทิงหมู่ 8)ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 08/02/61 ]
ประกาศแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 19/10/59 ]
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 10/10/59 ]
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 29/06/59 ]
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 15/03/59 ]
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 04/11/58 ]
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 07/08/58 ]
ประกาศการกำหนดกระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติการให้บริการประชาชน ปี2557 (เพิ่มเติม) [ 22/12/57 ]
ประกาศการกำหนดกระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติการให้บริการประชาชน ปี2557 [ 16/12/57 ]
รวมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม สมัยสามัญ [ 11/08/57 ]
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 11/08/57 ]
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 11/08/57 ]
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 11/08/57 ]
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตาม พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 [ 11/08/57 ]