สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
ขึ้นบน

แผนพัฒนา 3 ปี

       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่นดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ขึ้นตามกระบวนการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยมีแนวทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนกลุ่มจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่นดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ขึ้นตามกระบวนการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยมีแนวทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนกลุ่มจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนในท้องถิ่น การวางแผนพัฒนาก็เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่จะทำให้การบริหารและการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบล (พ.ศ. 2558 – 2560) ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและท้องถิ่นตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและขอขอบคุณ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ตลอดจนส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชน ต่าง ๆ ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านตำบลและประชาชนทุกส่วน ที่ได้สละเวลา เสนอความคิดเสนอแนะแนวทางเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม (พ.ศ. 2558 – 2560) ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่น

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ท จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ของเทศบาลตำบล ขึ้นตามกระบวนการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยมีแนวทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนกลุ่มจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น

 
 
Powered by Phoca Download