สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!

ราคากลาง จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหมู่ 7(สายบ้านยางสักกระโพหลุ่ม-บ้านดอนกลอย)

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7(สายบ้านยางสักกระโพหลุ่ม-บ้านดอนกลอย)  ณ วันที่ 18 มกราคม 2561  เป็นเงิน 4,395,000.- บาท (สีล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)