สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!

ราคากลาง จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6(สายบ้านดอนก่อ -บ้านยางเทิง )

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 (สายบ้านดอนก่อ -บ้านยางเทิง ) ณ วันที่ 18 มกราคม2561  เป็นเงิน 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)