สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 1(สายบ้านยางสักกระโพหลุ่ม -บ้านสมบูรณ์ )

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 1(สาย บ้านยางสักกระโพหลุ่ม -บ้านสมบูรณ์ ) ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560  เป็นเงิน 500,000.- บาท