สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!

ราคากลางโครงการอาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนภายในตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ประจำภาคเรียน ที่ 2/2560

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการราคากลางโครงการอาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนภายในตำบลยางสักกระโพหลุ่ม  ประจำภาคเรียน ที่ 2/2560งบประมาณที่จัดสรร1,270,000.- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 1,270,000.- บาท