สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!

แบบแสดงรายการปริมาณและราคากลาง

ราคากลาง จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหมู่ 7(สายบ้านยางสักกระโพหลุ่ม-บ้านดอนกลอย) [ 18/01/61 ]
ราคากลาง จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 (สายบ้านยางเทิง -บ้านดอนก่อ ) [ 18/01/61 ]
ราคากลาง จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6(สายบ้านดอนก่อ -บ้านยางเทิง ) [ 18/01/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 1(สายบ้านยางสักกระโพหลุ่ม -บ้านสมบูรณ์ ) [ 25/10/60 ]
ราคากลางโครงการอาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนภายในตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ประจำภาคเรียน ที่ 2/2560 [ 25/10/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมภายในบริเวณหอประชุมและอาคารที่ทำการ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม [ 05/09/60 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม [ 05/09/60 ]
ราคากลางโครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านหนองบัวแดง (แยกวิพลทอง) [ 30/11/59 ]
ราคากลางโครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านแคน (ซอยชลประทาน) [ 30/11/59 ]
ราคากลางโครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (สายดอนก่อ-ยางเทิง) [ 30/11/59 ]
ราคากลางโครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 (บ้านยางสักกระโพหลุ่ม-บ้านดอนกลอย) [ 30/11/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อส้รางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 3 [ 22/04/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้าง 5 โครงการ [ 25/01/59 ]
ราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม [ 03/07/58 ]
ราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บ้านนาดี [ 03/07/58 ]
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการซ่่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านยางสักกระโพหลุ่มหมู่7-บ้านหนองแฝกหมู่ 5 [ 08/06/58 ]