สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!

สภาพทั่วไป

Share

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอม่วงสามสิบ ระยะทางห่างจากอำเภอ ประมาณ 9 กิโลเมตร
     -ทิศเหนือ จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก๊ก จังหวัดอุบลราชธานี
     -ทิศตะวันตก จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
     -ทิศใต้ จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือและองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
     -ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่, อำเภอเหล่าเสือโก๊ก, จังหวัดอุบลราชธานี

เนื้อที่

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม 68.31 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

เป็นที่ราบลุ่ม จำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
     หมู่ที่ 1 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม
     หมู่ที่ 2 บ้านนาดี
     หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวแดง
     หมู่ที่ 4 บ้านแคน
     หมู่ที่ 5 บ้านหนองแฝก
     หมู่ที่ 6 บ้านดอนก่อ
     หมู่ที่ 7 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม
     หมู่ที่ 8 บ้านยางเทิง
     หมู่ที่ 9 บ้านยางเครือ
     หมู่ที่ 10 บ้านนาหนองล้ำ
     หมู่ที่ 11 บ้านนาดี

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 6,581 คน ชาย 3,315 คน หญิง 3,366 คน

สภาพทางเศรษฐกิจ

     1. อาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกร เช่น ทำนา ทำสวน ทำการประมงน้ำจืด
     2. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
          - ปั๊มน้ำมันและก๊าช 13 แห่ง
          - โรงสีข้าว 81 แห่ง
          - ร้านค้า 74 แห่ง
          - ศูนย์ส่งเสริมและลานค้าฯ 1 แห่ง
          - โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า - แห่ง
          - โรงงานผลิตปุ๋ยจุรินทรีย์ - แห่ง
          - ฟาร์มหมู 2 แห่ง
          - ร้านเสริมสวย 7 แห่ง
          - ฟาร์มไก่ 1 แห่ง

สภาพทางสังคม

1. การศึกษา

     - โรงเรียนประถมศึกษา(ขยายโอกาส) 2 แห่ง
     - โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่ 8 แห่ง

2. สถาบันองค์กรศาสนา

     - วัด/สำนักสงฆ์ 9/3 แห่ง

3. สาธารณสุข

     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 แห่ง
     - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100

4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     - สถานีตำรวจชุมชนตำบล 1 แห่ง

การบริการพื้นฐาน

1. การคมนาคม

     - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 53 สาย
     - ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ - สาย
     - ถนนลาดยาง 29 สาย
     - ถนนลูกรัง/ดิน 81 สาย
     - สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 18 สาย

2. โทรคมนาคม

     - ตู้ไปรษณีย์ 1 แห่ง
     - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 13 แห่ง

3. การไฟฟ้า

     - จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 11 หมู่บ้าน
     - จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 6,581 คน

4. แหล่งน้ำธรรมชาติ

     - ลำน้ำ ลำห้วย 17 สาย
     - บึง หนองและอื่น ๆ 37 แห่ง

5. แห่งน้ำที่สร้างขึ้น

     - ฝาย 2 แห่ง
     - บ่อน้ำตื้น 1 แห่ง
     - บ่อโยก 3 แห่ง
     - ประปาหมู่บ้าน 12 แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ

1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

     - ทรัพยากรป่าไม้ 1,100 แห่ง

2. มวลชนจัดตั้ง

     - ลูกเสือชาวบ้าน 2 474 คน
     - ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น 37 คน
     - กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ - คน
     - อปพร. 2 รุ่น 49 คน
     - ตำรวจชุมชน 1 รุ่น 10 คน
     - ทีมกู้ชีพกู้ภัย(OTOS) 35 คน